已知根

ājñendriya. The second of the [lang id =1028]三無漏根 q. v. One who already knows the indriya or roots that arise from the practical stage associated with the Four Dogmas, i. e. purpose, joy, pleasure, renunciation, faith, zeal, memory, abstract meditation, wisdom.
* * *
三無漏根之一, 意即已經知道了四諦的道理之後所發的意根、 樂根、 喜根、 捨根、 信根、 勤根、 念根、 定根、 慧根等之九根。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 已知根 — ★如三无漏根中说。 ★二解 成唯识论七卷二十一页云:始从见道最后刹那,乃至金刚喻定,所有信等无漏九根,皆是已知根性。 未离欲者,于上解脱,求证愁戚,亦有忧根。 非正善根,故多不说。 ★三解 杂集论十卷十二页云:已知根者:从第十六见道心刹那已上,于一切有学道中所有诸根。 是已知根体。 所以者何?即前十根,从第十六见道心刹那,乃至金刚喻定,于如是有学道中,未有所应知境,曾所不知故;名已知根。 ★四解 法蕴足论九卷六页云:云何已知根?谓已见谛者所有学慧、慧根及信、胜解、见至、身证、于四圣谛,已现… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 具知根 — ★如三根中说。 ★二解 如三无漏根中说。 ★三解 成唯识论七卷二十一页云:诸无学位无漏九根,一切皆是具知根性。 ★四解 杂集论十卷十二页云:具知根者:谓于无学道所有诸根。 言诸根者,即前所说九根,除忧根,于无学道中,说名具知根。 具知者:谓阿罗汉等,此所有根,名具知根。 无学身中,无有忧根。 所应学无故。 ★五解 法蕴足论九卷六页云:云何具知根?谓阿罗汉所有无学慧,慧根,及慧解脱,俱解脱,于四圣谛,已现观而现观;为得现法乐住故;诸根转。 是名具知根。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 未知当知根 — ★成唯识论七卷二十页云:未知当知根,体位有三种。 一、根本位,谓在见道。 除后刹那。 无所未知可当知故。 二、加行位。 谓暖顶忍世第一法。 近能引发根本位故。 三、资粮位。 谓从为得谛现观故,发起决定胜善法欲;乃至未得顺抉择分;所有善根,名资粮位。 能远资生根本位故。 于此三位信等五根意喜乐舍为此根性。 加行等位,于后胜法,求证愁戚,亦有忧根。 非正善根,故多不说。 前三无色有此根者,有胜见道傍修得故。 或二乘位回趣大者,为证法空,地前亦起九地所摄生空无漏。 彼皆菩萨此根摄故。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 根本 — 1.植物的根幹。 宋 梅堯臣 《送孫曼卿赴舉》詩: “欲變明年花, 曾不根本移。” 明 葉子奇 《草木子‧雜俎》: “枝葉之枯, 必在根本。” 魯迅 《野草‧題辭》: “根本不深, 花葉不美。” 2.事物的根源, 基礎, 最主要的部分。 《韓非子‧解老》: “上不屬天, 而下不著地, 以腸胃為根本, 不食則不能活。” 宋 蘇軾 《乞留顧狀》: “給事中 顧臨 , 資性方正, 學有根本。” 《醒世恒言‧徐老僕義憤成家》: “不如回去商議置買些田產, 做了根本, 將餘下的再出來運算。” 魯迅 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 根器 — 拼音: gen qi4 解释: 1. 人的秉赋、 气质。 喻世明言·卷二十九·月明和尚度柳翠: “那月明和尚只为这节上识透他根器不坏, 所以立心要度他。 ” 2. 家世、 出身。 醒世姻缘传·第五回: “当日只说是个唱旦的戏子, 谁知他是这样的根器。 ” 3. 男性生殖器的隐语。 野叟曝言·第一一三回: “飞娘一刀已到, 根器削断, 鲜血直喷。 靳直大喊一声, 晕死地上。 ” …   Taiwan national language dictionary

  • 根器 — 拼音:gen qi4 1. 人的秉賦、 氣質。 喻世明言·卷二十九·月明和尚度柳翠: “那月明和尚只為這節上識透他根器不壞, 所以立心要度他。” 2. 家世、 出身。 醒世姻緣傳·第五回: “當日只說是個唱旦的戲子, 誰知他是這樣的根器。” 3. 男性生殖器的隱語。 野叟曝言·第一一三回: “飛娘一刀已到, 根器削斷, 鮮血直噴。 靳直大喊一聲, 暈死地上。” …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 已种顺解脱分善根相 — ★大毗婆沙论一百七十六卷十一页云:问:顺解脱分善根,在有情身,其相微细;已种未种,云何可知?答:以相故知。 彼有何相?谓若闻善友说正法时,身毛为竖,悲泣流泪;厌离生死,欣乐涅槃;于法、法师,深生爱敬;当知决定已种顺解脱分善根。 若不能如是;当知未种。 此中有喻:如人于田畦中下种子已;经久生疑:我此畦中,曾下种不。 踌躇未决。 傍人语言:何足犹豫。 汝今但可以水灌渍,以粪覆之。 彼若生芽;则知已种。 不然则不。 彼如其言,便得决定。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • — gēn ㄍㄣ 〔《廣韻》古痕切, 平痕, 見。 〕 1.植物生長於土中或水中吸收營養的部分。 《管子‧水地》: “﹝水﹞集於草木, 根得其度, 華得其數, 實得其量。” 《文子‧符言》: “故再實之木, 其根必傷。” 三國 魏 曹植 《七步詩》: “本是同根生, 相煎何太急。” 唐 韓愈 《和侯協律詠筍》: “羅列暗連根, 狂劇時穿壁。” 魯迅 《墳‧文化偏至論》: “如流水之必有源泉, 卉木之茁於根茇。” 2.事物的本源, 根由, 依據。 《老子》: “夫物芸芸, 各復歸其根。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 根律仪略义 — ★瑜伽二十三卷五页云:如是应知已广分别根律仪相。 云何当知此中略义?此略义者,谓若能防护,若所防护,若从防护,若如防护,若正防护,如是一切、总略为一,名根律仪。 今于此中、谁能防护?谓防守正念、及所修习常委正念、是能防护。 何所防护?谓防护眼根、防护耳鼻舌身意根、是所防护。 从何防护?谓从可爱不可爱色,广说乃至从其可爱不可爱法,而正防护。 如何防护?谓不取相,不取随好。 若依是处,发生种种恶不善法,令心流漏;即于此处,修行律仪。 防守根故,名修律仪。 如是防护。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 根本无分别智有三种 — ★摄论三卷十页云:根本无分别智、亦有三种。 谓喜足、无颠倒、无戏论、无分别差别故。 世亲释九卷一页云:此中喜足无分别者:应知已到闻思究竟。 由喜足故;不复分别。 故名喜足无分别智。 谓诸菩萨、住异生地,若得闻思觉慧究竟;便生喜足。 作是念言:凡所闻思、极至于此以是义故;说名喜足无分别智。 复有余义。 应知世间亦有喜足无分别智。 谓诸有情、至第一有,见为涅槃;便生喜足。 作是念言:过此更无所应至处。 故名喜足无分别智。 无颠倒无分别者:谓声闻等。 应知彼等通达真如,得无常等四无倒智。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.